Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde

Inschrijving en betaling

Door invulling en inzending van het digitale inschrijfformulier op de website van de SBOB, http://www.sbob.info/inschrijfformulier.html, schrijft men zich in als cursist van de Stichting StreekBalletschool OverBetuwe, Centrum voor Dans en Beweging. Voor elke nieuwe inschrijving wordt € 10,– inschrijfgeld berekend. Men blijft cursist bij de SBOB en voldoet daarbij aan de regels en voorwaarden, totdat schriftelijk wordt opgezegd (zie ook “Opzegging”). Zonder opzegging wordt de overeenkomst als voortgezet beschouwd. Door volledige invulling en verzending van het digitale inschrijfformulier wordt aan de SBOB automatische machtiging verleend tot inning van het verschuldigde lesgeld. Bij inschrijving in de loop van het seizoen wordt het lesgeld vanaf het moment van instroom berekend.

Opzegging

Opzegging / uitschrijving als cursist van de SBOB kan alléén digitaal, via het opzeggingsformulier op onze website, http://www.sbob.info/opzeggingsformulier.html. Dit kan éénmaal per seizoen en wel vóór 18 juni van het lopende seizoen. De opzegging geldt dan met ingang van het eerstvolgende seizoen. Voor 3-, 4- en 5-jarige cursisten is tussentijdse opzegging mogelijk halverwege het lopende seizoen, 1 februari mits er vóór 15 januari van het lopende seizoen digitaal wordt opgezegd. Bij te late opzegging of het nalaten van opzegging gelden de volgende regels voor cursisten die korter dan 1 jaar bij de SBOB ingeschreven staan: Er wordt een naheffing opgelegd van 25% van het verschuldigde lesgeld van het volgende of resterende seizoen. Voor cursisten die langer dan 1 jaar bij de SBOB ingeschreven staan geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. In deze maand kunnen er geen lessen meer gevolgd worden. Bij voortijdige beëindiging van deelname aan de ballet/dans-lessen worden de lesgelden niet terugbetaald. Indien een les t.g.v. een roosterwijziging gedurende de loop van het seizoen op een andere dag gegeven wordt en de cursist niet in de gelegenheid is om op die dag aan de les deel te nemen kan ook tussentijds opgezegd worden. Mondeling opzeggen bij de docent wordt niet gezien als een geldige opzegging.

Tarieven en verdere regels aangaande betaling van het lesgeld

Bij inschrijving als cursist worden de tarieven van het seizoen gecommuniceerd. Tarieven kunnen tussentijds worden bijgesteld en doorgevoerd. Het lesgeld is vooraf verschuldigd en wordt via een automatische incasso steeds vooraf per maand afgeschreven op of omstreeks de 5e van elke nieuwe maand. Incasso vindt plaats gedurende de 10 cursusmaanden: september t/m juni van het lopende lesseizoen. Wanneer een incasso niet uitvoerbaar blijkt te zijn wordt het niet geïncasseerde lesgeld in de opvolgende maand geïncasseerd. Wanneer incasso van het lesgeld 2 maanden op rij niet uitvoerbaar blijkt te zijn zal de cursisten de toegang tot de les ontzegd worden, blijft de betalingsverplichting van kracht en conformeert de SBOB zich aan de wettelijke regelingen met betrekking tot Incasso vordering.

Aantal lessen per seizoen

De SBOB verplicht zich haar uiterste best te doen om per seizoen alle geplande lessen doorgang te laten vinden. Zij behoudt zich het recht voor, per seizoen, per groep, maximaal 3 lessen te laten vervallen i.v.m. ziekte van de docent(e), indien geen geschikte vervanging ingezet kan worden. Vaak lukt het wel om tijdig vervanging te vinden, maar zeker als iemand pas kort voor een les ziek wordt is het niet altijd mogelijk om tijdig een goede vervanger te regelen. De les moet dan afgezegd worden. Dit geschiedt d.m.v. een sms-bericht naar het bij de SBOB bekende telefoonnummer. Derhalve het verzoek er voor te zorgen dat uw gegevens altijd actueel zijn bij onze administratie, anders is het niet mogelijk u te informeren. Daarnaast communiceren we uitval van de les door een briefje op te hangen in de desbetreffende danslocatie.

Gezinskorting

Elk 2e of volgende cursist uit één huishouden heeft recht op 15% korting op het volle tarief voor zijn/haar les. De korting geldt dan voor het jongste gezinslid en verder naar oplopende leeftijd.

Korting op de 2e les

Wanneer een cursist zich inschrijft voor meerdere lessen per week, heeft hij/zij recht op 25% korting op het volle tarief
voor elke 2e en volgende les.

Proefles

Natuurlijk schrijf je je niet zomaar in bij de SBOB. Geïnteresseerden kunnen altijd gratis en vrijblijvend een les
meedansen of komen kijken. Wil je je daarna inschrijven bij de SBOB, dan kan dit digitaal via www.sbob.info.

Formulieren

Alle formulieren die betrekking hebben op inschrijving, betaalwijze, lestarieven, lesroosters en overige informatie
betreffende de SBOB zijn verkrijgbaar bij de docent(e) of via onze website te downloaden.

Seizoen

Het seizoen waarin lesgegeven wordt, loopt van de maandag van de week van 1 september van het ene jaar tot en met
de vrijdag in de week van 1 juli van het volgende jaar en volgt in grote lijnen het rooster van de basisscholen in de
regio. Het aantal lessen per seizoen komt hiermee tussen de 38 en 40 te liggen. Tijdens de vakanties en op zon- en
feestdagen worden er geen lessen gegeven. De vakanties zijn tevens te vinden op het vakantierooster op de website.

Lessen inhalen

De SBOB is actief in meerdere locaties op vrijwel alle dagen van de week. Wanneer een cursist wegens
omstandigheden niet aan een les deel kan nemen dan is het te allen tijde mogelijk om de gemiste les in te halen op
een andere dag of in een andere locatie. Gemiste lessen zijn daarom geen grond voor het niet betalen van het
verschuldigde lesgeld.

Stopzetten lessen

Indien een lesgroep te klein wordt dan kan de SBOB besluiten om in de loop van het seizoen met een les te stoppen. De
betrokkenen zullen hier tijdig over worden geïnformeerd en er zal gezocht worden naar een passend alternatief voor
de les. Indien dit niet mogelijk is dan zal de incasso van het lesgeld stopgezet worden.

Opschorten incasso lesgeld

In geval van onvoorziene omstandigheden (ziekte, zwangerschap) kan een schriftelijk verzoek tot een stop van betaling
van de lessen worden ingediend. Het verzoek moet duidelijkheid verschaffen over de reden (naam arts, afsprakenkaart
o.i.d). Er worden geen lesgelden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

De SBOB (inclusief medewerkers en/of bestuur) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade
van of aan eigendom van derden. Ook is zij niet aansprakelijk voor letsel/ongevallen van derden. Schade veroorzaakt
door derden zal direct op de veroorzaker(s) worden verhaald.

Wangedrag

Bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag, pesten van medecursisten, de SBOB in opspraak brengen, of onder
invloed zijn van alcohol en/of drugs, kunnen tijdelijk of definitief de toegang tot de les worden ontzegd. Zij verliezen
hun rechten, echter behouden hun lopende verplichtingen. De niet bezochte lessen worden als vervallen beschouwd.
De locaties waarin de SBOB haar lessen geeft, zijn gehuurd. Daarom het verzoek respectvol met andermans
eigendommen om te gaan, andere gebruikers niet tot last te zijn en alles schoon, opgeruimd en in goede staat achter
te laten.
Door invulling en inzending van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met de Algemene regels en
voorwaarden van de Stichting StreekBalletschool Over-Betuwe, Centrum voor Dans en Beweging, zoals hierboven
omschreven.
Elk seizoen worden de algemene regels en voorwaarden kritisch gecontroleerd en aangepast indien nodig. De laatste
herziening van dit document heeft plaatsgevonden: juni 2016.