Uitschrijven

Uitschrijven

Uitschrijven

Opzegging / uitschrijving als cursist van de Stichting kan éénmaal per seizoen en wel vóór 18 juni van het lopende seizoen. De opzegging
geldt dan met ingang van het eerstvolgende seizoen. In de maanden
juli en augustus wordt er geen regulier lesgeld geïncasseerd.

Uitzondering: voor 3-, 4- en 5-jarige cursisten is tussentijdse opzegging mogelijk halverwege het lopende seizoen, per 1 februari. De opzegging dient dan vóór 15 januari van het lopende seizoen bij ons binnen te zijn.

Incidenteel kunnen er uitzonderingen zijn, deze worden per situatie bekeken en overlegd. In alle gevallen wordt de opzegging alleen geaccepteerd door middel van het invullen en verzenden van het naastgelegen opzegformulier.